Melbourne Fashion Week ditches ‘spring’

Benita Kolovos